Missieprocuur

Het Goede Nieuws van Jezus Christus meedelen is het uiteindelijke doel van ons leven en onze apostolische ondernemingen (Const. 34). Iemand die de Heer ontmoet heeft, kan niet zwijgen, hij moet de Heer verkondigen.

Met het schrijven onze leefregel en de uitzending van salesianen naar missiegebieden heeft Don Bosco aangegeven dat hij de overzeese missie tot een taak van zijn volgelingen beschouwde.

De Nederlandse salesianen hebben daarin tot nu toe een sterk aandeel geleverd.

Vanaf het jaar 1930 zijn bijna honderd geprofeste leden naar de missie uitgezonden. Daarvan is momenteel nog een 15-tal in leven. De Nederlandse ‘’Missieprocuur Don Bosco’’ bestaat sinds 1932.

Volgens de actuele opdrachtverklaring behartigen de salesianen via de missieprocuur verscheidene diensten ten bate van de missionarissen en de missieanimatie in het eigen land. In onze Vlaams-Nederlandse provincie voeren de missieprocuratoren van Nederland en België-Noord hun opdracht in goede samenwerking uit.


Missieprocurator voor Nederland is Gerard Schoorl sdb

Het kantooradres is dat van de Salesianen te Hoevelaken:
Missieprocuur Don Bosco
De Wiekslag 2 c
3871 AS  Hoevelaken
.
E-mail: missieprocuur@donbosco.nl

Voor donaties ten behoeve van het missiewerk en andere financiële zaken wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting Don Bosco te Hoevelaken. Bankrekening: NL88 INGB 0000 7140 05 (met vermelding van de missionaris of het ondersteunde project).
De Stichting Don Bosco is erkend in het kader van de ANBI-regeling.

 

OPDRACHTVERKLARING

Missieprocuur Don Bosco in Nederland vormt een onderdeel van de provincie België-Noord en Nederland (BEN). In de statuten van de Stichting Missieprocuur Don Bosco is in artikel 3 de relatie met de provincie vastgelegd: de provinciaal overste is rechtens voorzitter van het stichtingsbestuur. De dagelijkse werkzaamheden in het bureau zijn door het bestuur opgedragen aan de ‘missieprocurator van het Nederlands deel van de provincie BEN’.

De activiteiten van deze missieprocurator zijn gericht op:

Dientsverlening aan de Nederlandse salesianen-missionarissen, hun familieleden en andere personen en instituten in de Salesiaanse Familie met een missionaire opdracht.

Te denken aan het onderhouden van contacten met familieleden en vrienden van missionarissen, bemiddeling/vertegenwoordiging in financiële en juridische aangelegenheden, projectaanvragen en fondswervingen, het verstrekken van adviezen en informaties.

Vertegenwoordiging van de provincie  in contacten en samenwerking van missionaire organisaties in Nederland.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de samenwerking met andere religieuze instituten in de Stichting Missie-Procuratoren en de betrekkingen met het Centraal Missie-Commissariaat.

Stimulering, ook wel aangegeven met missieanimatie: d.w.z. activiteiten erop gericht het missie-elan levend te houden binnen de Salesiaanse Gemeenschappen en waar de gelegenheid zich voordoet ook in kringen van kerkelijke en maatschappelijke organisaties.

Hieronder dienen speciaal de correspondenties te worden vermeld en acties op gebied van publiciteit. In feite loopt dit onderdeel door alle activiteiten heen. Ook in de dienstverlening en vertegenwoordiging zijn er elementen als bemoediging, oecumene, vorming en sturing die aandacht krijgen. In feite gaat het om de algemeen Christelijke missieopdracht van Evangelische verkondiging en de inzet voor de komst van Gods’ Rijk dat gerechtigheid en vrede voor allen inhoudt.

Integratie binnen de provincie

De missieprocurator van het Nederlands deel van de provincie zal zijn activiteiten ontplooien in goed overleg en nauwe samenwerking met zijn collega die verantwoordelijk is voor het Vlaamse deel van de provincie en de medewerkers van het bureau van de salesianen te Hoevelaken.

Brussel, 14 augustus 2014.

M. Tips, provinciaal

 

Deur